Historia

Vineyard är en internationell kristen rörelse som har sin grund i 1970-talets jesusrörelse och nya församlingar som startades i samband med den i USA. I början av 1980-talet organiserades Vineyard i Nordamerika med John Wimber som dess ledare. Via konferenser, mission och Vineyard Music spreds intresset för Vineyard över världen och idag finns det vineyardförsamlingar i alla världsdelar. I Sverige finns det för närvarande nio församlingar/planteringar; Göteborg, Jönköping, Malmö, Norrköping, Skärholmen, Stockholm, Strängnäs, Umeå och Varberg. Vineyard i Sverige är tillsammans med våra nordiska grannländer organiserat som Trossamfundet Vineyard Norden.

Tro och värderingar

Vineyard är en kristen evangelikal församlingsrörelse och delar teologisk grund med andra kyrkor i världen som bekänner sig till de klassiska trosbekännelserna. Däremot kan olika kyrkor och rörelser betona och värdera olika saker. Våra värderingar uttrycker hur vi vill leva våra liv som lärjungar till Jesus:

Bibeln
Vi tror att Bibeln är Guds ord som vill fostra, forma och vägleda oss. Gudsrikesperspektivet, redan nu – ännu inte, är en viktig nyckel för att förstå Guds handlande i historien och våra liv som kristna. Vi vill vara ordets görare – Doing the stuff.

Tillbedjan
Tillbedjan är vår främsta prioritering – inte bara tillbedjan genom sång, men inget mindre än det. Vi vill tillbe Gud med hela vår varelse och skapa en kultur av tillbedjan där Gud alltid är i centrum.

Gemenskap
Varje människa behöver gemenskap och det vill vi som församling erbjuda. Hemgrupperna, fikat i gudstjänsterna och andra samlingar ger möjlighet till meningsfull gemenskap och vardagsnära relationer.

Alla får vara med
Att vara med i en församling och att i den delta och tjäna är inte för bara några få utvalda. Alla får vara med! Vi bygger församlingens liv och gemenskap tillsammans.

Naturligt övernaturligt
Vi tror på Andens liv och verk i oss. Anden utrustar och vill att vi ska tjäna andra människor i Guds kraft. Det tror vi att vi kan göra på ett naturligt sätt – naturligt övernaturligt.

Träning
Som församling har vi ett uppdrag att träna och utrusta varandra för tjänst i Guds rike. Vårt bibliska uppdrag är att göra lärjungar som följer Jesus och gör Jesu gärningar.

Evangelisation, mission och församlingsplantering
Vi är inte till för oss själva, utan har ett stort uppdrag att sprida budskapet om Jesus Kristus över hela jorden. Ett uppdrag som vi delar med den globala Kyrkan.

Guds stora Kyrka
Vineyard är en liten del av Guds stora Kyrka. För oss är det viktigt att ha goda relationer med våra trossyskon och att i alla lägen välsigna och tala gott om hela Guds Kyrka.

Vill du veta mer?